Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Odber noviniek z lovitech.sk

Radi u nás nakupujete alebo zdá sa Vám, že by sa mohlo u nás dobre nakupovať? Pridajte sa k odberu noviniek z našej stránky potvrdením emailu. Neujde Vám žiadna akcia ani novinka. Email Vám nepošleme častejši ako 1-krát mesačne, takže žiadna plná schránka nehrozí...! :-)NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

INFO O NAKUPOVANÍ A CENÁCH DOPRAVY NÁJDETE V SEKCII "AKO NAKUPOVAŤ"

V PRAVO HORE ALEBO V TOMTO LINKU.

 

REGISTROVAŤ SA A ZÍSKAŤ TAK ZĽAVU 3% MôŽETE KLIKNUTÍM NA IKONU

V PRAVO HORE VEDĽA KOŠÍKA ALEBO V TOMTO LINKU.

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť LOVITECH, s.r.o., IČO 47122757, so sídlom Nábrežie Dr.A.Stodolu 1585/21, 031 01, Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 58866/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“)

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti LOVITECH, ktorí
jej pošlú objednávku.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových
stránkach spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk. Spoločnosť LOVITECH si
vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou LOVITECH a kupujúcim, ktoré nie sú
týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho
zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy
nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa
vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

II. Základné definície a pojmy

1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s
týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom,
faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk objednávku tovaru do
spoločnosti LOVITECH.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu
spoločnosti CORMEN, alebo v priamej ponuke spoločnosti LOVITECH na
internetovej stránke spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk s názvom a/alebo
katalógovým číslom (ďalej len tovar).

3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou LOVITECH v súlade s jej
predmetom podnikania (ďalej len plnenie).

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči
spoločnosti LOVITECH, s cieľom získať od nej plnenie.

5. Mimo katalógový tovar, alebo služba, je tovar, alebo služba upravený/poskytnutá
podľa priania kupujúceho, alebo tovar / služba, ktorý/á  sa nenachádza v
katalógu spoločnosti LOVITECH a bol zabezpečený/á pre kupujúceho na základe
jeho písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky a následnej konkrétnej cenovej ponuky predávajúcim.

III. Objednávanie tovaru

1. Objednávka môže byť spoločnosti LOVITECH zaslaná poštou na adresu
spoločnosti LOVITECH, tak ako je uvedené v katalógu, alebo na
internetových stránkach spoločnosti LOVITECH, podaná telefonicky alebo faxom na
telefónne číslo spoločnosti LOVITECH, tak ako je uvedené v katalógu /
cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH, poslaná e-mailom
na elektronickú adresu spoločnosti LOVITECH, tak ako je uvedené v katalógu
/ cenníku, alebo na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH alebo
vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach
spoločnosti LOVITECH, alebo spoločnosti CORMEN na adrese www.lovitech.sk, alebo www.cormen.cz .

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,
sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú
adresu). 

b) Kód objednávaného tovaru, služby podľa katalógu a poprípade tiež jeho/jej
popis. 

c) Množstvo objednávaného tovaru. 

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že
tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho). 

e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou LOVITECH odlišne
od uvedených VOP. 

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové
objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky
kupujúceho. 

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru
(ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je
oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

h) Uviesť v prípade priameho internetového nákupu cez portál www.cormen.cz (alebo portál B2C) pri
registrácií užívateľa v zadaní „Distribútor“ spoločnosť LOVITECH, s.r.o.

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu,
je považovaná za neúplnú. Spoločnosť LOVITECH sa v takom prípade pokúsi
kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej
prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov
spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti LOVITECH sa
objednávka považuje za úplnú.

4. Na základe písomnej, faxovej, elektronickej alebo e-mailovej požiadavky
kupujúceho resp. ním poverenej osoby, môže spoločnosť LOVITECH objednať, kúpiť
a naskladniť mimo katalógový tovar pre potreby kupujúceho. Kupujúci je povinný
všetok tento mimo katalógový tovar od spoločnosti LOVITECH odobrať v lehote
najviac 7 kalendárnych dní od dátumu naskladnenia tohto mimo katalógového
tovaru spoločnosťou LOVITECH a tento mimo katalógový tovar spoločnosti LOVITECH
zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom daňovom doklade.

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť LOVITECH povinná
skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na
sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje
spoločnosť LOVITECH kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak
je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť LOVITECH
kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

6. Pokiaľ kupujúci odosiela spoločnosti LOVITECH prvú objednávku, je
povinný zároveň s ňou odoslať svoje identifikačné doklady, t.j. kópiu výpisu z
obchodného registra, kópiu živnostenského listu a pod. a osvedčenie o IČ DPH /
DIČ.

7. Telefonické hovory so spoločnosťou LOVITECH môžu byť monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho katalógu spoločnosti LOVITECH.
Spoločnosť LOVITECH poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený katalóg platný
pre dané obdobie. Tlačený katalóg je vydávaný spravidla pre obdobie jedného
roka a je určený pre podnikateľské subjekty. Aktuálny katalóg – katalóg
spoločnosti CORMEN je dostupný na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH
na adrese www.lovitech.sk . Ceny uvedené v cenníku spoločnosti
LOVITECH ako aj ceny uvedené ako MOC v EUR bez 20 % DPH.                                                                                                   Na internetovom obchode www.lovitech.sk sú ceny uvedené vrátane 20% DPH.

2. Spoločnosť LOVITECH si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene
uvedenej v tlačenom katalógu v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien
od svojich dodávateľov. Spoločnosť LOVITECH bude kupujúceho o týchto zmenách
vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.lovitech.sk .

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho katalógu
spoločnosti LOVITECH zverejneného na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH
na adrese www.lovitech.sk.

4. Ak kupujúci neuvedie na objednávke, že objednáva tovar za ceny podľa cenníka
spoločnosti LOVITECH, má sa nevyvrátiteľne za to, že objednáva tovar za ceny
uvedené v cenníku zverejnenom na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH
na adrese www.lovitech.sk. Pokiaľ kupujúci do objednávky uvedie, že
objednáva tovar podľa cenníka a aktuálna cena tovaru je od uvedenej ceny
odlišná, a pokiaľ o tejto zmene ešte nebol informovaný, je spoločnosť LOVITECH
povinná kupujúceho dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a
zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

5. V prípade, že sa spoločnosti LOVITECH nepodarí kupujúceho kontaktovať
podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar
mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je spoločnosť LOVITECH povinná
dodať tovar za cenu uvedenú v cenníku uverejnenom na internetovej stránke
spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk .

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti LOVITECH podľa čl.
III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a nasl.
Občianskeho zákonníka.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti LOVITECH za
predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu, 

b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu
podľa čl. IV. bod 4., 

c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie kupujúceho podľa čl. IV. bod
5., 

d) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo
s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. III. bod 5., podľa toho, čo
nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným
prevodom na účet spoločnosti LOVITECH uvedený na daňovom doklade alebo v
hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú
okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti LOVITECH
uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový
pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený zákazníkovi
spoločnosťou LOVITECH.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť LOVITECH na základe objednávky
kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade,
ktorý spoločnosť LOVITECH kupujúcemu vystaví.

4. V prípade, že spoločnosť LOVITECH kupujúcemu predmetný tovar podľa čl.
III. bod 4. nedodá alebo nevyfakturuje v uvedenej lehote, kupujúci tým nie je
zbavený povinnosti odobrať a zaplatiť všetok mimo katalógový tovar spoločnosťou
LOVITECH zakúpený resp. zabezpečený výlučne pre potreby kupujúceho na základe
písomnej, faxovej, elektronickej  alebo e-mailovej objednávky kupujúceho
resp. ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný tento tovar odobrať od
spoločnosti LOVITECH a spoločnosti LOVITECH tento tovar zaplatiť kedykoľvek na
výzvu spoločnosti LOVITECH a to i po skončení spolupráce, avšak v maximálnej
lehote 1 mesiac po ukončení spolupráce.

5. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti LOVITECH
podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou LOVITECH
písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci
prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej
ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či
iné výhody poskytnuté mu spoločnosťou LOVITECH a je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

6. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť
LOVITECH oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať
písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa
považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na
zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť
všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu.
Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti LOVITECH,
prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo
kupujúceho.

7. Spoločnosť LOVITECH si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý
má voči spoločnosti LOVITECH neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo
také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru.
Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť LOVITECH
právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči
spoločnosti LOVITECH uhradí.

 

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Spoločnosť LOVITECH dodá tovar na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.
Cena dopravy a termín dodania závisí od rozsahu dodávky a vzdialenosti
k odberateľovi a zabezpečuje ju spoločnosť LOVITECH priamo, alebo
prostredníctvom kuriérskej služby. Podmienky a cena dopravy je stanovená
cenníkom spoločnosti LOVITECH uverejneným na internetovej stránke www.lovitech.sk a je ju možné
upraviť po vzájomnom súhlase podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou LOVITECH a kupujúcim dohodnuté inak,
zaväzuje sa spoločnosť LOVITECH dodať objednaný tovar najneskôr do troch pracovných
dní na území okresu Liptovský Mikuláš a na území Terchovej a okolia a
do päť pracovných dní na ostatnom území Západného, Stredného a Východného Slovenska
(okrem SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude
spoločnosti LOVITECH doručená v pracovné dni najneskôr do 16.00 hod.. V
prípade, že je objednávka doručená spoločnosti LOVITECH neskôr, zaväzuje sa
spoločnosť LOVITECH dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách
plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni
prijatia objednávky.

3. Termíny dodania mimo katalógového tovaru a služieb, ktorý/é nie je/sú
uvedený/é v katalógu sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru výroby /
služby.

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť LOVITECH vždy odovzdá kupujúcemu
dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho
množstvo. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu kartónov (viď. článok
VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na dodací list čitateľne uviesť priezvisko
preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí,
je spoločnosť LOVITECH oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

5. Kupujúci má pri preberaní či odovzdávaní tovaru právo požiadať vodiča
spoločnosti LOVITECH o preukázanie sa osobnou identifikačnou kartou –
občianskym preukazom.

6. Kupujúci je povinný spoločnosť LOVITECH neodkladne písomne informovať o
akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu
tovaru. Spoločnosť LOVITECH nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo
oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho
podľa tohto bodu.

7. Spoločnosť LOVITECH na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky
kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá
pri odovzdaní tovaru/služby v prípade tovaru aj spolu s dodacím listom. V
prípade objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na niekoľko častí (ďalej len
čiastočné plnenie), odovzdá LOVITECH kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru
až pri poslednej dodávke tovaru daného plnenia spolu s kópiami všetkých
dodacích listov týkajúcich sa daného plnenia. Táto súhrnná faktúra však bude
spoločnosťou LOVITECH vystavená iba za podmienky, že od prvého čiastočného
plnenia k poslednému čiastočnému plneniu týkajúceho sa tej istej objednávky
kupujúceho neuplynie lehota dlhšia ako 15 kalendárnych dní, alebo nepresiahne
obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade vystaví spoločnosť LOVITECH
kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru vždy najneskôr do 15-tich dní od
uskutočnenia prvého čiastočného plnenia, alebo ku poslednému pracovnému dňu
mesiaca, v ktorom bolo uskutočnené čiastočné plnenie, podľa toho, čo nastane
skôr. To má za následok, že k jednej objednávke kupujúceho môže byť v prípade
čiastočného plnenia realizovaného v rozpätí dlhšom ako 15 kalendárnych dní
alebo na prelome kalendárnych mesiacov vystavených viacero daňových dokladov –
faktúr. Kupujúcemu, ktorý poskytol spoločnosti LOVITECH písomný súhlas, zašle
spoločnosť LOVITECH daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe vo formáte
PDF na e-mail zákazníka poskytnutý v písomnom súhlase.

8. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom
stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

a) Označenie a číslo faktúry. 

b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v
obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky). 

c) Bankové spojenie predávajúceho. 

d) Dátum splatnosti kúpnej ceny. 

e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.  

f)  Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.

g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade. 

h) Číslo príslušného dodacieho listu v prípade tovaru.

9. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j.
preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti LOVITECH originál vystavenej
faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré
z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne
špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je
faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť LOVITECH vystaví kupujúcemu novú
faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej
na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v
nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od
doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

10. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny
subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke,
je zákazník povinný uhradiť spoločnosti LOVITECH administratívny poplatok (10
EUR bez DPH).

11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie,
náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti LOVITECH.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením
kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou LOVITECH.

VIII. Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a
prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je
kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od
prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný chyby popísať, prípadne
uviesť, ako sa prejavujú.

2. Kupujúci má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar, s výnimkou mimo katalógového
tovaru ako aj s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania, do 7 dní odo dňa
dodania tovaru, avšak iba za podmienok, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a
nepoškodený, v neporušenom a neotvorenom originálnom obale.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4
Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a
plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti
alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného
tovaru, od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od
zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania
kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu
alebo zastaraniu, alebo sa jedná o mimo katalógový tovar.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho
začaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia 

b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo
využité 

c) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného
trhu nezávisle na vôli spoločnosti LOVITECH 

d) na dodávku počítačových programov, ak kupujúci porušil ich obal.

5. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí kupujúci
uplatniť u spoločnosti LOVITECH písomne najneskôr v posledný deň stanovenej
lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v
originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť LOVITECH zaistí odvoz vráteného
tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar
štandardne ponúkaný v katalógu spoločnosti CORMEN, uvedený v cenníku
spoločnosti LOVITECH.

6. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená
zákonom. Pre čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky, kozmetiku
a chémiu a ďalší tovar, ako je kancelárska technika a spotrebný materiál k
výpočtovej technike, kde je záručná doba stanovená výrobcom však platí vždy
záručná doba daná výrobcom prípadne uvedená na obale tohto tovaru. Na vybrané
druhy tovaru je poskytovaná záručná doba dlhšia. Individuálna záručná doba je
vždy uvedená v katalógu spoločnosti CORMEN, alebo LOVITECH v popise konkrétneho
tovaru.

7. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4
Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a
plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti
alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov. Pre čistiace,
ochranné a dezinfekčné prostriedky, kozmetiku a chémiu a ďalší tovar,
ako je spotrebný materiál k výpočtovej technike, kde je záručná doba stanovená
výrobcom však platí vždy záručná doba daná výrobcom prípadne uvedená na obale
tohto tovaru. Kupujúci je vždy povinný dodržať výrobcom stanovenú dobu
použiteľnosti kúpeného tovaru.

8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp.
potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci
nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá spoločnosť LOVITECH
(reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci
spôsobené jej obvyklým používaním.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z katalógu
spoločnosti LOVITECH, alebo spoločnosti CORMEN, ktorý je určený výhradne pre
podnikateľské subjekty, t.j. pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimo katalógového
tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti LOVITECH uvedený, sa tieto VOP
použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou LOVITECH
a kupujúcim dojednané individuálne.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou LOVITECH a kupujúcim môže byť
použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých,
vylúčené.

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti LOVITECH sa posudzujú
podľa VOP spoločnosti LOVITECH platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

4. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových
stránkach spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk , sú rozhodujúce VOP
uvedené na stránkach spoločnosti LOVITECH www.lovitech.sk .

5. Kupujúci zodpovedá za všetky škody ktoré vzniknú tretím osobám, alebo
jemu samému v prípade chybného použitia, alebo jeho chybného pokynu k použitiu
či aplikácií a zaväzuje sa na svoje náklady predávajúceho oslobodiť od všetkých
nárokov tretích osôb, ktoré by u neho tieto nároky uplatnili a to
vrátane finančných škôd.

6. Právne vzťahy medzi spoločnosťou LOVITECH a kupujúcim sa spravujú
právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2013.

2013 - 2023 LOVITECH, s.r.o. - Už 10 rokov s Vami...


Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk